fav
Statut: -
Période: -
Genre:
Image © Nippon Project
Biographie
auteur:
Général
Aki Hiroshima Busho-Tai

Statut:  Indie - actif
Période:  2017 - present
Genre:  rock

Membres:
mouri motonari
mouri takamoto
mouri terumoto
shishido takaie
kikkawa motoharu
kobayakawa takakage
seki masachika
hatsune
sugihara morishige